Skip to main content
32
58

Doradca zawodowy

Wersja do wydruku


Działalność doradcy zawodowego
w Gimnazjum Nr 11


Od 15 września 2008 roku dzięki decyzji Gminy Sosnowiec doradcy zawodowi pojawili się we wszystkich szkołach gimnazjalnych na terenie miasta Sosnowca, także w Gimnazjum Nr 11.

Głównym celem doradcy zawodowego w szkole jest przygotowanie uczniów do przyszłej edukacji zawodowej, pracy zawodowej i podejmowania wyborów zawodowych.

Forma zajęć będzie mieć charakter:

- warsztatów aktywizujących - 45 minutowych

• indywidualny dla uczniów – w czasie wydzielonych godzin;

środa 15.00-18.00

• indywidualny dla rodziców uczniów

Spotkania pod względem merytorycznym obejmują następujące działania w zakresie orientacji zawodowej:

• umiejętności gromadzenia i systematyzowania informacji o zawodach, rynku pracy i możliwościach kształcenia;

• umiejętności tworzenia realistycznej samooceny, samopoznania, własnych oczekiwań i predyspozycji związanych z przyszłym zawodem;

• umiejętności związanych z działaniami praktycznymi przydatnymi przy kontaktach zawodowych z pracodawcą takich jak: pisanie CV, listu motywacyjnego, rozmów kwalifikacyjnych, szukanie ofert pracy.

Treści programowe zawarte są w trzech sferach:

Rozwój samopoznania

1. Uczeń poznaje swoje możliwości intelektualne, uzdolnienia i preferencje zawodowe.

2. Zna swoje zainteresowania oraz własny system wartości.

3. Rozróżnia specyfikę ról zawodowych.

Edukacja i praca

1. Uczeń potrafi uzyskać potrzebne informacje na temat dalszej edukacji.

2. Rozpoznaje specyfikę interesujących go zawodów.

3. Dobrze orientuje się na rynku pracy.

Planowanie kariery zawodowej

1. Uczeń potrafi planować przyszłość edukacyjną i zawodową.

2. Posiada umiejętności praktycznych zachowań prozawodowych takich jak:

– aktywnego poszukiwania pracy;

– udział w rozmowie kwalifikacyjnej z pracodawcą;

– poprawnego redagowania CV i listu motywacyjnego;

Oferowana pomoc będzie przebiegać w grupach klasowych oraz indywidualnie.


Godziny pracy doradcy zawodowego mgr Ewa Brachaniec
W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Poniedziałek 8.00 - 16.00

Wtorek 8.00 - 14.00

Środa 8.00 - 14.00

Czwartek 11.00 – 15.00

Piątek 8.00 - 14.00


Plan pracy doradcy zawodowego na rok 2015/2016

1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.

2. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia.

3. Wskazywanie osobom zainteresowanym( młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji zawodowej na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim na temat:

• wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów uczniów do trafnego wyboru dalszego kształcenia i rozwoju zawodowego;

• rynku pracy;

• trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia;

• alternatywnych możliwości kształcenia dla młodzieży z problemami emocjonalnymi i niedostosowaniem społecznym;

• programów edukacyjnych Unii Europejskiej;

• udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych uczniom i rodzicom;

• prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do samodzielnego wyboru dalszego kształcenia i podjęcia roli zawodowej;

• koordynowanie działalności informacyjno-doradczej szkoły;

• wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych;

• współpraca z Radą Pedagogiczną;

• tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrz-szkolnego systemu doradztwa, zgodnie ze statutem szkoły;

• realizacji zadań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, zawartych w programie wychowawczym szkoły;

• systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji;

• wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji( Internet, CD, wideo itp.) oraz udostępnianie ich osobom zainteresowanym;

• współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrz-szkolny system doradztwa: kuratoria oświaty, centra informacji i planowania kariery zawodowej, poradnie psychologiczno – pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy, przedstawiciele organizacji zrzeszających pracodawców itp.


Content
Content