Skip to main content
32
58

Program Comenius

Wersja do wydrukuProgram Comenius jest skierowany do :

• uczniów korzystających z edukacji szkolnej do końca szkoły średniej;

• szkół określonych przez państwa członkowskie;

• nauczycieli i pozostałego personelu tych szkół;

• stowarzyszeń, organizacji non profit, organizacji pozarządowych i przedstawicieli podmiotów związanych z oświatą szkolną;

• osób oraz podmiotów odpowiedzialnych za organizację i realizację oświaty i edukację na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym;

• ośrodków badawczych i podmiotów zajmujących się kwestiami uczenia się przez całe życie;

• szkół wyższych;

• podmiotów oferujących usługi w zakresie doradztwa zawodowego i poradnictwa, związane z jakimkolwiek aspektem uczenia się przez całe życie.


Cele szczegółowe Programu Comenius:

• rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości;

• pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.


Cele operacyjne Programu Comenius:

• poprawa pod względem jakościowym i ilościowym mobilności, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich;

• poprawa pod względem jakościowym i ilościowym partnerstw pomiędzy szkołami z różnych państw członkowskich, tak aby objąć wspólnymi działaniami oświatowymi w okresie trwania programu przynajmniej 3 miliony uczniów;

• zachęcanie do nauki nowożytnych języków obcych;

• wspieranie tworzenia innowacyjnych i opartych na TIK treści, usług, metodologii uczenia oraz praktyk w zakresie uczenia się przez całe życie;

• wzmacnianie jakości i wymiaru europejskiego kształcenia nauczycieli;

• wspieranie poprawy metod dydaktycznych i zarządzania.


Działania wspierane w ramach Programu Comenius:

a. Mobilność obejmująca:

• wymianę uczniów i kadry;

• mobilność w szkołach dla uczniów oraz staże w szkołach lub przedsiębiorstwach dla kadry nauczycielskiej;

• uczestnictwo w szkoleniach dla nauczycieli i pozostałej kadry nauczycielskiej;

• wizyty studyjne i przygotowawcze w ramach działań związanych z mobilnością, partnerstwem, projektami lub sieciami (również seminaria kontaktowe);

• praktyki dla nauczycieli i przyszłych nauczycieli;

b. Tworzenie partnerstw:

• pomiędzy szkołami w celu rozwijania wspólnych projektów oświatowych dla uczniów i ich nauczycieli;

• pomiędzy instytucjami pełniącymi rolę lokalnej lub regionalnej władzy oświatowej w celu wzmacniania europejskiego wymiaru w edukacji, realizacji celów programuComenius, rozwijania struktur współpracy międzynarodowej, w tym przygranicznej a w konsekwencji wzbogacenia oferty edukacyjnej dla uczniów (Comenius Regio od 2009 roku).

c. Projekty wielostronne

d. Wielostronne sieci

e. Inne inicjatywy ukierunkowane na wspieranie celów Programu Comenius.


Kraje uczestniczące:

• 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy, Wielka Brytania

• kraje EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia

• kraj kandydujący do członkostwa w Unii Europejskiej: Turcja.

Content
Content