Skip to main content
32
58

INFORMACJA DLA UCZNIÓW LICEUM I RODZICÓW Zmiany w egzaminie maturalnym od 2015 roku

Wersja do wydruku

INFORMACJA DLA UCZNIÓW LICEUM I RODZICÓW
Zmiany w egzaminie maturalnym od 2015 roku

Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas podpisała 25 kwietnia 2013 r. znowelizowane rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Określa ono nowe zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego począwszy od 2015 r.

Zmiany w egzaminach zewnętrznych są skorelowane z wdrażaniem nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego, która w liceach ogólnokształcących zakończy się w roku szkolnym 2014/2015. Zatem po raz pierwszy przystąpią do egzaminu maturalnego na zmienionych zasadach absolwenci liceów ogólnokształcących w roku szkolnym 2014/2015.

Od roku szkolnego 2014/2015 w istotny sposób zmieni się część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego oraz języka mniejszości narodowej. Prezentacja, dotychczasowa forma przeprowadzania tego egzaminu, w 2015 r. będzie zastąpiona egzaminem sprawdzającym umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat inspirowanej tekstem kultury: tekstem literackim, tekstem o języku lub tekstem ikonicznym. Tworzenie wypowiedzi jest jedną z kluczowych umiejętności, którą zgodnie z nową podstawą programową uczeń powinien opanować w trakcie edukacji szkolnej.

Znaczenie tej umiejętności w dalszej nauce oraz w życiu zawodowym trudno przecenić. Sprawdzenie umiejętności tworzenia samodzielnej wypowiedzi ustnej na zadany temat w konkretnej sytuacji komunikacyjnej oraz zgodnie z zasadami poprawności językowej, logiki i retoryki będzie motywowało do kształcenia uniwersalnych umiejętności komunikacyjnych i rozwijania wiedzy humanistycznej.

Znowelizowane rozporządzenie wprowadza, począwszy od roku szkolnego 2014/2015, następujące zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego:

 1. Podstawą przeprowadzania egzaminu maturalnego będą wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego, podczas gdy obecnie taką podstawą są standardy wymagań określone w odrębnych przepisach.
 2. Lista przedmiotów obowiązkowych nie ulega zmianie w porównaniu do obecnie obowiązujących: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, języki mniejszości narodowych.
 3. Lista przedmiotów dodatkowych będzie obejmowała wszystkie przedmioty ujęte w podstawie programowej na IV etapie edukacyjnym w zakresie rozszerzonym, tj.: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język polski, języki obce nowożytne, język łaciński i kultura antyczna, języki mniejszości narodowych i języki mniejszości etycznych, matematyka, wiedza o społeczeństwie.
 4. W części pisemnej egzamin z przedmiotów obowiązkowych będzie zdawany na poziomie podstawowym, z przedmiotów dodatkowych wyłącznie na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym. Dla części ustnej egzaminu maturalnego nie określa się poziomu.
 5. Każdy zdający będzie miał obowiązek przystąpić do jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej, bez wymaganego progu zdawalności.
 6. Wybór przedmiotu dodatkowego nie jest zależny od przedmiotów, których maturzysta uczył się w zakresie rozszerzonym. Zdający będzie również miał prawo przystąpić do pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych, zatem w sumie może przystąpić do sześciu wybranych przedmiotów dodatkowych.
 7. Zdający otrzyma świadectwo dojrzałości, jeśli uzyska co najmniej 30 %. możliwych do uzyskania punktów z każdego przedmiotu obowiązkowego zdawanego w części ustnej i w części pisemnej oraz przystąpi do co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.
 8. Wyniki egzaminu maturalnego w części ustnej będą wyrażone w procentach, w części pisemnej - w procentach i na skali centylowej. Dzięki wprowadzeniu wyników na skali centylowej zdający będą mogli - jak już ma to miejsce w egzaminie gimnazjalnym - porównać swoje osiągnięcia egzaminacyjne z wynikami innych uczniów, ponieważ wynik na skali centylowej powie im, jaki odsetek zdających uzyskał taki sam lub niższy wynik z danego przedmiotu.
 9. Część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej oraz języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego sprawdza umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat, inspirowanej tekstem kultury. Maturzysta będzie losował zadanie egzaminacyjne składające się z tekstu kultury oraz polecenia odnoszącego się do tego tekstu. Będzie miał maksymalnie 15 minut na przygotowanie odpowiedzi. Egzamin będzie trwa 15 minut i będzie składał się z dwóch części: wypowiedzi monologowej maturzysty, która trwa około 10 minut oraz rozmowy zdającego z zespołem, która trwa około 5 minut. Wypowiedź będzie oceniana według kryteriów holistycznych. Nowa forma części ustnej egzaminu ustnego kładzie nacisk na spontaniczność wypowiedzi, która jest kluczową cechą komunikacji.
 10. Każdy zdający będzie mógł przystąpić do egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego, jako przedmiotu dodatkowego, na poziomie dwujęzycznym zarówno w części pisemnej jak i w części ustnej.
 11. Część pisemna egzaminu z przedmiotów obowiązkowych będzie trwała 170 minut, z wyjątkiem części pisemnej egzaminu z języka obcego, który będzie trwał 120 minut.
 12. Część pisemna egzaminu z przedmiotów dodatkowych będzie trwała 180 minut, z wyjątkiem części pisemnej z informatyki - 210 minut.
 13. W przypadku języka obcego nowożytnego zdawanego jako przedmiot dodatkowy, egzamin w części pisemnej na poziomie rozszerzonym będzie trwał 150 minut, na poziomie dwujęzycznym - 180 minut.

  Przykładowe pytania i zadania, jakie mogą pojawić się na egzaminie maturalnym w 2015 r., zostaną opublikowane wraz z rozwiązaniami w informatorach CKE z poszczególnych przedmiotów, w terminie do 31 sierpnia 2013 r.

  Tekst: mgr Krzysztof Krok

Content
Content